Mộ Online MARIA: VŨ THỊ TẤM

MARIA: VŨ THỊ TẤM
: 1929 - : 22/07/1985
Quê Quán : THÁI BÌNH
♣ Người lập mộ :
CON CHÁU ĐỒNG LẬP MỘ
Thắp Nhang Đặt Lễ Đặt Hoa Sửa Mộ
CÁC PHÂN MỘ LÂN CẬN THUỘC Khu Mộ Vạn An
PHANXICÔ XAVIE
24/11/1995
0
VINH SƠN: LƯU HỮU THU
20/11/1989
0
PHANXICO XAVIE : ĐINH HỮU RƯ
24/11/1995
0
MARIA: ĐINH THỊ TƯƠI
06/05/1998
0

Mộ Online MARIA: VŨ THỊ TẤM

Mộ Online Mộ Online MARIA: VŨ THỊ TẤM mất ngày 22/07/1985 quê quán THÁI BÌNH,Thuộc Khu Mộ Vạn An của Nghĩa Trang Online

phanmo/script_boot

2014 - TOMORROW, GIẢ KIM THUẬT
### Người Đang Viếng Mộ